top of page

Poštovani roditelji,

u Dječjem vrtiću Koraci provodimo sljedeće programe:

  1. Redovan 10-satni program - Redoviti cjelodnevni program ostvaruje se kao 10-satni program u jasličkim (1-3 god.) i vrtićkim (3-7god.) skupinama, u 3 objekta. U program se mogu uključiti djeca od navršenih godinu dana sve do polaska u školu. Program se odvija u primjereno osmišljenim i poticajnim prostorima, a provode ga odgojitelji predškolske djece. Cilj odgojno-obrazovnog rada je poticanje cjelokupnog razvoja djeteta i stvaranje poticajne sredine uz poštivanje individualnih osobitosti svakog djeteta. Odgojitelji u neposrednom radu s djecom, uvažavajući dječje potrebe, razvojne sposobnosti i interese, potiču motorički, spoznajni, socio-emocionalni razvoj i razvoj komunikacije. Velika pažnja pridaje se osiguravanju odgovarajuće njege i skrbi za tjelesni rast i zdravlje djece putem pravilne prehrane, razvijanjem zdravstveno-higijenskih navika i poticanjem tjelesnih aktivnosti djece.Redoviti program se za djecu vrtićke dobi (od navršene 3 god.do polaska u školu) dodatno obogaćuje sportskim i kulturnim sadržajima, izletima i posjetama van vrtića, primjereno dobi djece.Osobito smo ponosni što smo 2018.godine stekli status Međunarodne Eko-škole, te taj status marljivo održavamo kroz brojne aktivnosti odgoja za održivi razvoj, brigu o našem cvjetnjaku i povrtnjaku, te sudjelovanje u međunarodnom projektu „Veliki lov na biljke“.
     

  2. Integrirani program predškole - Temeljem Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN, 2013) djeca u godini prije polaska u osnovnu školu obvezno se uključuju u program predškole. Cilj programa je razvoj kompetencija važnih za polazak u školu, a to su: komunikacija na materinskom jeziku, komunikacija na stranim jezicima, matematička i osnovne kompetencije u prirodoslovlju, digitalna kompetencija, socijalna i građanska kompetencija, inicijativnost i poduzetnost, kulturna svijest i izražavanje, „učiti kako učiti“ te osnovne motoričke kompetencije. Program predškole za djecu koja su uključena u redovite programe u dječjim vrtićima provodi se u okviru redovitog programa, svakodnevno, u razdoblju od početka listopada do kraja svibnja. Voditelji programa predškole u redovnom programu su odgojiteljice Dječjeg vrtića Koraci, uz podršku stručnog tima vrtića.
     

  3. Sportski program – Osnovni cilj programa je razvijati i poboljšavati motoričke i funkcionalne sposobnosti djece te stjecati nova motorička znanja i vještine uvažavajući psihofizičke mogućnosti djece. Dodatni ciljevi se odnose na usvajanje zdravih životnih navika od vrtićke dobi, razvijanje interesa i ljubavi prema kretanju i sportskim aktivnostima, te jačanje samopouzdanja djeteta. Program je namijenjen djeci od navršene 3 godine na dalje, provodi se svakodnevno u posebno opremljenoj dvorani i na vanjskim prostorima vrtića, a nositelj je profesor kineziologije.
     

  4. Rano učenje engleskog jezika – Program se provodi u 3 vrtićke skupine, a nositelji programa su posebno educirani odgojitelji s potrebnim stupnjem znanja engleskog jezika. Temeljni cilj programa je razvijati kompetenciju i senzibilitet djeteta za učenje engleskog jezika. Komunikacija s djecom na engleskom jeziku ostvaruje se uporabom riječi iz svakodnevnih situacija bliskih djeci, a gramatika se usvaja kroz pjesmice, brojalice, dijaloge i igru. Na taj način dijete znanja usvaja spontano, bez napora, te strani jezik uči slično načinu na koji usvaja i materinji jezik.

 

Stručni suradnici vrtića: osim odgojitelja, u neposrednom radu s djecom i roditeljima rade i stručni suradnici psiholog, pedagog i zdravstveni voditelj. Njihove zadaće uključuju planiranje i evaluiranje odgojno-obrazovnog rada, pružanje stručne potpore odgojiteljima, neposredni rad s djecom, praćenje prilagodbe djeteta na vrtić, praćenje psihofizičkog razvoja djece, procjenu spremnosti djece za školu, planiranje prehrane u vrtiću, vođenje evidencije izostanaka djece, vođenje roditeljskih sastanaka i radionica, brigu o stručnom usavršavanju odgojitelja u skladu sa suvremenim pedagoškim spoznajama te kontinuirano osobno stručno usavršavanje.

bottom of page